Barnets bästa

  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
  • Artikel 9
    Du har rätt att vara med dina föräldrar, om det inte skulle vara dåligt för dig.
    Du har rätt att växa upp hos dina föräldrar. Om det är möjligt.
Barnkonventionen har ratificerats av Sverige; det innebär att Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen i princip som om den vore lag. Men det finns många saker som hindrar att barnkonventionen följs i enskilda fall. Bland annat i detta fall som jag har fått återberättat.
Det gäller en minderårig flyktingtjej ifrån Somalia, låt oss kalla henne Hayati, som sedan mer än ett års tid har haft uppehållstillstånd i Sverige och nu vill återförenas med sin familj, bestående av mamma och syskon. Förvaltningsdomstolen som har hand om tvister mellan enskilda och myndigheter gav henne rätt till familjeåterförening, men migrationsverket gav henne avslag på sin ansökan. De uppgav som skäl att hennes familj inte kan styrka sin identitet p.g.a. att Somalia är en kollapsad stat, något som inte hindrade migrationsverket från att ge Hayati uppehållstillstånd. Det finns sätt att styrka en berättelse även då papper saknas, bl.a. har migrationsverket experter på det somaliska språket som kan avgöra om dialekten överensstämmer med den asylsökandes berättelse om var hon/han kommer ifrån (vilket kan vara avgörande för om migrationsverket anser området vara konfliktdrabbat eller ej). Dock har redan denna koll gjorts på Hayati och ett enkelt DNA-test skulle räcka för att styrka moderns och syskonens släktskap med henne, men migrationsverket vill inte. Frågan är varför?
Det är bara en dålig ursäkt då även Förvaltningsrätten föreslog ett DNA-test innan de skickade vidare sin dom till migrationsverket, vilket borde ge DNA-testet som lösning en viss legitimitet. Migrationsverket borde enligt barnkonventionen göra allt i sin makt för barnets, Hayatis, bästa och för familjeåterförening. Att ge avslag på Hayatis ansökan bryter mot barnkonventionen och internationell rätt.
Jag förstår att det är viktigt att styrka sin identitet vid asylärenden, men i detta fall är faktiskt inte moderns och syskonens identitet det viktigaste, utan det är släktskapet med Hayati som borde vara i fokus. Det är för Hayatis skull som modern och syskonen har rätt att komma till Sverige, då Hayati riskerar sitt liv om hon flyttar tillbaka till familjen i Somalia. Det känns som att migrationsverket i detta fall har glömt det…


Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s